Internetutbredning

Allt sedan bärbara datorer växt i antal och priser för dessa drastiskt minskat under senaste åren har internetanvändarna ökat sin tid på nätet. En bakomliggande orsak till denna markant ökade aktivitet kan ha att göra med utbud på internet. Det finns idag möjlighet att komma ut på nätet i princip var som helst och mobilt bredband är en lösning som i kombination med övriga platser för uppkoppling blivit en språngbräda mot webben var flertalet svenskar letar information och sociala kontakter dagligen. Regelbundet kommer undersökningar om de vanor vi har för internet och vi kan för 2011 se fördelning över de platser vi kopplar upp oss. Majoriteten av befolkningen spenderar tid på internet hemma, via mobil och på arbete. Något färre använder nätet enbart i hemmet och på arbetet. Nästa i ordningen är de som använder hemma och minst av alla grupper är de personer som har internet på jobb eller skola, mobil och inte någon annan stans. Denna skara handlar om en procent. Ser vi istället till vilka som är dagliga användare, har det blivit en enorm ökning från 2004 till idag och vi talar om fördubbling. Sverige som idag är det land i Europa som har flest personer vilka använder internet varje dag, tätt följt av nordiska grannar, har visats ha en stor möjlighet till internet och vi är ett av världens tätaste länder vad gäller internetaktivitet och spridning av denna kommunikations väg.

Din skorsten fyller en stor funktion

Många husägare lever i villfarelsen att deras skorsten bara finns där och att den inte fyller någon egentlig funktion. Inget kunde vara mer fel – en skorsten är lite av hjärtat i ett hus och som gör att huset hela tiden får ny luft, för bort gammal luft samt släpper ut rökgaser. Det är därför som man som husägare måste se till att skorstenen i huset håller en god kvalitet och att man hela tiden ser till att den är i ett gott skick.

Det här gör man antingen genom att på egen hand – med jämna mellanrum – göra kontroller eller genom att anlita en reparatör för ändamålet och där rekommenderar vi det sistnämnda. Detta av två anledningar. Dels så kan det vara svårt för en lekman att se vad som är fel och som således måste korrigeras – något som ytterligare för med sig en fråga i form av –hur man sedan korrigerar sin skorstens problem på bästa sätt. Nummer två handlar om höjden och att det kan vara farligt att vistas uppe på ett högt tak.

Kostnaden för att se över sin skorsten är inte så hög om man väljer det professionella alternativet och det kan det vara värt för att undvika en betydligt kostsammare skorstensrenovering som kommer om man väntar för länge eller missköter sitt underhåll.

En skorstensrenovering är något som dock kan komma att ske oavsett om man sköter sitt underhåll och här handlar det främst om ett område på skorstenen och detta i form av fogarna. Det är nämligen dessa som får ta emot mest stryk – både i form av hetta då man eldar, men också i form av nederbörd (regn och snö) samt även kyla. Vårt nordiska klimat sliter mer på en skorsten än vad man tror och här är det således dessa fogar som drabbas hårdast.

Skorstensrenovering blir billigare med rot-avdraget

Kort sagt – en skorstensrenovering kan vara nödvändig att genomföra då en skorsten – trots underhåll och skötsel – har en begränsad livslängd. Som vi sa så kostar det ganska mycket pengar att renovera skorstenen och här har man en fördel av att bo i en större stad som exempelvis Stockholm.

Något som uteslutande förklaras av konkurrensen mellan företagen som erbjuder tjänsten. Det finns nämligen ett ganska stort urval av företag som jobbar med skorstensrenovering och som kund så kan man använda denna konkurrens genom att ställa offerter från dessa mot varandra fram till dess att det bästa priset utkristalliserat sig. Viktigt här dock; kvaliteten ska alltid sättas i första rummet och i och med att denna skorstensrenovering är ett – vid bra skötsel och underhåll – sällsynt fenomen så kan det vara värt att betala lite extra för att få ett kvalitetsjobb utfört.

Dessutom – och detta gäller oavsett om man bor i Stockholm eller i någon annan stad i Sverige – så omfattas en skorstensrenovering av rot-avdraget vilket innebär att man kan dra av upp till halva beloppet för arbetet på sin deklaration och därefter få tillbaka summan på sin skatt. Är man berättigad att använda denna skattesubvention så är området skorsten och reparationen av denna ingen dum idé. Skorstenen är – som sagt – lite av husets hjärta.

Bra marknad för begagnade lastbilar

Det finns vissa områden där man kan se en större chans att hitta bra produkter begagnade och två typiska sådana gäller fordon i form av bilar och lastbilar. Alla som någon gång köpt en bil vet att det förmodligen varit en dålig affär rent ekonomiskt och detta baserar vi på att värdet sjunker så fort man öppnat dörren och stoppat nyckeln i tändningslåset. Dock så finns det för en köpare en stor och god chans att köpa en begagnad bil till ett bra pris och här menar vi begagnad i det förhållande att bilen i fråga bara har några år på nacken. Det vill säga – en ny bil kan sjunka så pass mycket som flera hundratusen kronor inom loppet av ett år och där finns det således en chans att hitta en drömbil om man bara har tid att vänta till dess att någon köpt och – efter något år – vill sälja den modell man letar efter.

Detsamma gäller här begagnade lastbilar även om den marknaden kanske främst rör åkerier snarare än privatpersoner. Det är trots allt relativt ovanligt att en privatperson får för sig att köpa en begagnad lastbil, eller hur? Men skulle andan falla på kan man ta en titt här

Däremot så formas det på grund av detta en slags näringskedja som de flesta dra nytta och detta i form av en mindre åkerier hela tiden kan köpa begagnade lastbilar från de större. Begagnade lastbilar som fortfarande håller gott skick och som – framförallt – är billiga. Det är också av den anledningen som många mindre åkare överlever i Sverige, tack vare den goda tillgången på begagnade lastbilar som man köper av de större etablerade åkerierna så får man en chans att expandera och göra sin egen verksamhet mer lönsam – utan att investeringskostnaden blir för hög. Ett bra exempel på där båda parter har en vinst av affären – en vinst som av ovan nämnda skäl är lite högre för den mindre parten än den större.

Finns det några faror i att köpa begagnade lastbilar?

Det man kan säga gällande farorna som ligger i att köpa begagnade lastbilar är det faktum att Sverige har ganska höga krav gällande miljön. Det vill säga, vi ställer allt högre krav på att lastbilar och personbilar uppfyller de krav gällande utsläpp som finns nu och som dessutom kommer att blir ännu tuffare i framtiden. Det talas om att Sverige vill vara ett föregångsland då det kommer till miljö och klimatmål och att vi redan 2030 ska vara oberoende av fossila bränslen.

Däri kan man således se en fara, men man ska även veta att de begagnade lastbilar – av en mer modern modell, naturligtvis – som finns på marknaden håller väldigt hög kvalitet och detta både sett ur ett säkerhetsperspektiv och sett ur det miljömässiga. Det finns små risker att man som åkare ska köpa en lastbil från den stora andrahandsmarknaden och därefter upptäcka att det inom kort skulle bli förbjudet att framföra detta fordon på våra svenska vägar.

Brist på elektriker i städer som växer

Det finns några städer i Sverige där man ser att expansionen är större än andra och här är huvudstaden givet som exempel. Stockholm växer hela tiden och räknas idag som en av de städer i Europa som expanderar allra mest. Detta både om man ser till ytan och till befolkningen och detta är inte tudelat positivt. Naturligtvis är det bara i sig att en stad expanderar och växer – om man bara klarar av det. Det problem som uppenbarat sig i Stockholm på grund av den explosiva expansionen är att bostadspriserna ökat rejält och att det på grund av detta inte finns tillräckligt med bostäder i dagsläget. Det här gäller främst om man ser till hyresmarknaden som i dagsläget nästan är obefintlig i dagens Stockholm.

Bostadssituationen är alltså det primära problemet och om vi ser till ett annat så handlar det om arbetskraft. Stockholm bygger nya bostäder, man bygga nya sjukhus, man bygger – kort sagt – allt som behövs och man har tack vare detta ett stort behov av fler arbetare. Oavsett område. Det behövs elektriker, snickare, målare, takläggare, rörmokare – kort sagt, alla områden som rör byggbranschen.

Det här gäller alltså främst Stockholm, men om vi ser till andra städer som även de har stor inflyttning så finns samma problematik – om än i mindre skala. Vilka städer är då detta? Ja, här handlar det främst om Göteborg, Malmö och Uppsala där den sistnämnda sticker ut allra mest. Fortsätter Uppsala att expandera på samma sätt som nu i framtiden så kommer man snart att vara förbi Malmö som Sveriges tredje största stad.

Således så har Uppsala liknande problem som Stockholm; man har svårt att bygga bostäder och offentliga platser för de nya invånarna och där kommer det att krävas fler elektriker, fler snickare, fler rörmokare och fler takläggare. Är man elektriker och utan jobb någonstans i Sverige så är alltså inte en flytt till Uppsala något dumt alternativ. Kontakta en elfirma i Uppsala och hör efter om läget.

Många studenter i Uppsala

Den stora expansionen i Uppsala går till stor del att koppla till att staden är Sveriges största universitetsstad och att man av den anledningen också får en stor del unga som flyttar in och som även stannar kvar efter avslutade studier. Detta i kombination med närheten till Stockholm – 40 minuter med tåg – gör Uppsala till attraktiv stad.

Det finns heller ingenting som tyder på att denna attraktionskraft ska avta i framtiden och behovet av de hantverkare vi nämnde ovan kommer således att bli än större. Som sagt; elektriker, snickare, målare etc kan alla hitta en bra och lönsam framtid i denna ständigt växande stad.

Vad innebär affärsjuridik?

Affärsjuridik och personer verksamma inom området – affärsjurister – kan arbeta både vid domstolar och genom att bistå företag vid olika typer av transaktioner. Det förstnämnda området inom affärsjuridik innebär att man deltar vid rättegångar som exempelvis en konkursförvaltare eller som ombud vid rättsliga tvister. Det andra området är dock det som många affärsjurister främst lägger sitt fokus och det är där som också de stora pengarna finns – om det nu är av den anledningen man valt yrket.

Det som sker inom denna del av affärsjuridik är att man genom sin kunskap inom både juridik och ekonomi fungerar som en avgörande röst i huruvida företaget man företräder ska genomföra en transaktion eller inte. Det som ligger till bas för att en affärsjurist och hans röst är avgörande är en analys som denna gör utifrån en omfattande undersökning där både rättsliga frågor såväl som ekonomiska vägs in.

Ett företag som arbetar utan affärsjurist har – helt enkelt – svårt att förstå alla regler som finns och då ekonomi och juridik i många fall går hand i hand så står det klart att det är ett klokt val att kontakta en etablerad affärsjurist.

Varför skär det sig mellan juristen och företaget?

I vissa fall då en affärsjurist presenterat sin analys så kan denna vara något som företaget inte räknat med. Det vill säga – företaget har en förhoppning om att alltid gå med stor vinst och om det då dyker upp farhågor som man inte räknat med så hamnar ofta juristen i fråga i skottgluggen. Det man ska veta här är att företaget i fråga ofta utgår just från det faktum att man vill göra en vinst – detta ställt mot en affärsjurist som också vill göra en vinst; men med skillnaden att denne inte tillåter sig att lagen bryts.

Lagen och de juridiska reglerna kan alltså stå i vägen för ett företag och det som gäller i ett sådant fall är att den verksamma personen inom affärsjuridik hittar andra vägar att nå målet. Företag inser nämligen sällan att regler och lagar även kan användas till sin fördel – man ser dem bara som hinder och som ett nödvändigt ont. Det är i sådana fall det kan uppstå konflikt om amn ser till affärsjuridik.

Affärsjuridik utomlands

Som affärsjurist så har man ofta hela världen som spelfält och detta innebär att man ena veckan kan vara stationerad i Tokyo för att genomföra ett uppköp av ett japansk bolag och för att i nästa vara i New York för att analysera ett annat.

Det här innebär att man måste vara påläst på ett annat sätt och även sätta sig i hur andra länder lagar och regler fungerar och vilka falluckor som kan finnas där. Kort sagt; affärsjuridik handlar till mycket om att ju bättre påläst man är – desto större och mer spännande uppdrag får man också som affärsjurist.

Stora möjligheter för en städfirma i Stockholm

Den ökade efterfrågan efter städtjänster i Stockholm som kom i samband med rut-avdraget har gjort att konkurrensen hårdnat mellan städföretaget. Vi säger här hårdnat – men det finns fortfarande väldigt goda möjligheter att bli lönsam i staden. Det mesta tyder på att det inte på något sätt blivit mättat och man kan hela tiden se hur antalet privatpersoner som väljer exempelvis hemstädning eller annat inom området Rut och väljer att anlita en städfirma för detta. Det här kan förklaras främst av två stycken anledningar. Dels så måste man vara medveten om att allting tar tid i Stockholm – det tar tid att åka till- och från jobbet, det tar tid att åka och handla och det tar tid att köra barnen till olika aktiviteter.

Däri ligger den största förklaringen och om vi går vidare till nästa så handlar det kort och gott om att många städföretag faktiskt håller både hög klass och erbjuder bra priser i Stockholm. Kort sagt: man får mycket valuta för sina pengar om man anlitar en städfirma i dagsläget i Stockholm. Men – vad kommer att inträffa efter nyår då rut-avdraget halveras; kan en städfirma även då finna lönsamhet i Stockholm? Här blir svaret både ja och nej.

Visst, man kommer säkerligen att se att en minskning bland privatpersoner och deras behov kommer att ske; men däremot så måste man även väga in att det inte enbart handlar om att ombesörja deras behov. Stockholm är en stor stad och här finns det således många företag som samtliga behöver tjänster som rör städning. Det kommer säkerligen att innebära en minskad lönsamhet för några i och med att rut-avdraget halveras – men på det stora hela så finns den en marknad som är stor nog för de flesta i Stockholm.

Tänk på detta om du söker en städfirma

Oavsett om man är privatperson eller företagare i Stockholm och behöver hjälp med sin städning så finns det några detaljer som man måste ha i åtanke innan man gör sitt val. Vi nämnde ovan att de flesta städföretag faktisk håller en god kvalitet och där deras priser både är rimliga och humana.

Tyvärr så finns det dock även de som inte gör det och det är dessa som man ska se upp lite för. Det finns här några tydliga parametrar i hur man skiljer de goda aktörerna på marknaden från de sämre och den enklaste metoden är att använda sig av internet. Med detta menat så får man räkna med att göra sin egen undersökning och kolla upp hur exempelvis bokslut, omsättning och annat ser ut.

Vidare – och detta som ett andra steg – så kan man be om nummer till tidigare kunder och även ringa dessa. Som företagare så ringer man andra företag som anlitat samma städfirma och detsamma gör man som privatperson. Genom de här enkla metoderna så minimerar man risken att anlita fel företag i Stockholm. Som vi sa; de flesta är duktiga och sköter sig men för den saken skull så skadar inte lite egen research.

www.städfirmastockholm.org är en städfirma i Stockholm vi kan rekommendera.

Överväg fördelarna med att hyra buss

Många som åker till Stockholm från andra städer – här talar vi om större sällskap – väljer att göra detta genom att samåka i flera olika bilar. Något som man tror är rätt och riktigt och visst har man här också en poäng; det är alltid bättre att åka flera stycken tillsammans än att sitta en och en i varsin bil. Det som man gör fel här är att man bara fokuserar på sina bilar och inte överväger ett annat alternativ; nämligen att hyra en buss.

Återigen så gäller detta de större sällskap som åker till Stockholm och inte de mindre – det krävs nämligen att man är ett större gäng för att det ska vara lönsamt att hyra en buss; men om man får ihop ungefär tjugo stycken så kommer fördelarna att vida överträffa nackdelarna. Det här gäller både om man ser till miljön, det ekonomiska och till hur bussen sedan kan användas då man väl är på plats.

Är man ett större sällskap och hyr en buss så kan man nämligen använda denna till att åka omkring och ta sig emellan de sevärdheter som finns i Stockholm och detta är något som väldigt många uppskattar. Stockholm är trots allt en stor stad och även om kommunikationerna är bra så ligger det ändå en bekvämlighet att kunna sig sätta sig ned på en förbestämd plats och svalkas av exempelvis aircondition medan man använder det wi-fi som i regel ingår och finns i bussen. Dessutom får man också tryggheten som ligger i att ha samma chaufför hela tiden.

Det handlar om att man genom detta alternativ kan maximera sin vistelse i huvudstaden – utan att det i slutändan behöver kosta så mycket pengar.

Hyr buss i Stockholm

Även för personer som bor i Stockholm finns det en klar uppsida i att hyra en buss snarare än att exempelvis ta sig fram via en bokad taxi. Återigen så handlar det här om ett större sällskap och där man kanske befinner sig på en middag för att därefter ta sig vidare till en annan lokal för fortsatta festligheter.

Det här är något som olika företag brukar använda om de exempelvis bjuder på julbord eller någon annan typ av middag för sina anställda och denna tanke går även att använda sig av som privatperson. Ett större sällskap av privatpersoner kan använda sig av denna metod och få en betydligt mer prisvärd, trevligare och miljövänlig resa mellan punkt A och punkt B i Stockholm.

Det finns klara fördelar som kommer med att hyra en buss i Stockholm och det enda man ska tänka på här är att man verkligen är tillräckligt många för att det ska bli lönsamt samt att man bokar i tid. Som sagt; fler och fler har upptäckt detta och dessutom så brukar priserna påverkas positivt om man inte är ute i den absolut sista sekunden.

Här kan du hyra en buss i Stockholm: http://www.hyrabussstockholm.se/hyra-buss

Ta hjälp av en mäklare i Vasastan

Allt fler människor väljer i dagsläget att sälja- och köpa sina bostäder utan någon hjälp av en mäklare – något som blir extra tydligt i främst Stockholm och andra större städer som Malmö och Göteborg. Anledningen till detta går att förklara främst med hjälp av två saker och den ena av dessa handlar om internet. Ska man sälja en lägenhet i exempelvis Vasastan i Stockholm och väljer att göra detta utan att blanda in någon mäklare så är det ju egentligen bara att på egen hand knäppa kort och lägga ut bilderna samt priskravet på exempelvis Blocket för att därefter avvakta till dess att någon hugad spekulant hör av sig.

Gällande priskraven så kan man ju också använda sig av internet och se hur mycket liknande objekt i Vasastan har sålts för; något man lätt kan se på exempelvis hemsidan för en mäklare. Detta var alltså den första anledningen till varför allt fler privatpersoner väljer att avstå från en mäklares tjänster och om vi ser till nummer två så kan man säga att Stockholm sticker ut ganska rejält gällande denna anledning. Det handlar helt enkelt om att priserna i Stockholm är så pass höga att det kan löna sig att sälja utan mäklare och att förtjänsten där faktiskt kan öka utan att man använder sig av en sådan. Att sälja en lägenhet i Vasastan utan mäklare och därmed slippa betala arvode till denne är något som attraherar många och varför inte; alla vill väl tjäna så mycket pengar som möjligt utan att betala en massa pengar till mellanhänder?

Ja, i vissa fall kan detta vara något som faktiskt fungerar; att sälja ett objekt i Vasastan utan mäklare kan vara ett perfekt sätt i vissa fall – men det kan också vara precis tvärtom; det kan vara en väldigt dålig affär i slutändan. Om vi då ska förklara varför så handlar det om att man ju faktiskt tar hjälp av en mäklare av en anledning och att denna aspekt – under senare år – har försvunnit.

Du tjänar på att ta hjälp av en mäklare i Vasastan

Anlitar man en mäklare så får man också hjälpa av dennes expertis – precis som en snickare, en målare eller en bilmekaniker – och man säkerställer därför att denna lägenhet i Vasastan blir såld till ett så bra pris som möjligt. Hur en mäklare arbetar aktivt med att sälja denna lägenhet i Vasastan är något som sällan syns – det handlar om att kontakta andra mäklare, anordna visningar, anlita fotografer, skiva intressanta texter om objektet och – framför allt – sälja i rätt tid. I många fall kan man få en kostnadsfri värdering av sin lägenhet.

En mäklare i Vasastan vet helt enkelt – på ett annat sätt – hur marknaden ser ut, vilka trender som råder och vilka tidpunkter som är rätt och detta är ingenting som vanliga privatpersoner generellt gör. Ska man sälja en lägenhet i exempelvis Vasastan och väljer bort en mäklare så tar man helt enkelt en väldigt stor risk; antingen så fungerar det bra och man gör en lyckad affär eller också så går det käpprätt åt skogen.

Vetskapen om att det går att sälja utan mäklare i Vasastan har lurat många och frågan man bör ställa sig är om man verkligen får ut det maximala beloppet även utan hjälp av en mäklare? Svaret är ofta nej och detta är något man bör ha i åtanke.

Powered by WordPress